lördag 25 april 2015

Lika inför lagen....??

En bloggare som presenterade sig som jude och socialist skrev förra sommaren ett inlägg  där det stod att läsa:
Svenskar är det sämsta av gojer. Svenskar är ett folk som aldrig kunnat bete sig civiliserat, utan de har barbariet inprogrammerat i sina gener. Detta leder till att hart nära varje svensk är en potentiell sexualförbrytare, och till att svenskar inte hyser respekt för judar och andra. Svenskar beter sig som djur. Jag vill gå så långt som att säga att svenskar – såväl etniska som kulturella svenskar – jämförda med andra folk, är ohyra, vidrig ohyra. Det vore inte mer än rätt om alla svenskar utrotades – försvann från jordens yta. 

Ett lokalt politiskt parti i Östergötland stämde bloggaren för denna text. 
Norrköpings tingsrätt,konstaterar:
Enligt tingsrättens mening [får det] anses stå klart att avsikten varit att även svenskar som grupp kan omfattas av bestämmelsen i 16 kap. 8 § brottsbalken. Denna bedömning görs trots att Justitiekanslern har konstaterat att den situationen att någon uttrycker kritik mot svenskar inte träffas av straffstadgandet i 16 kap. 8 § brottsbalken (se beslut den 5 november 2013). Dessutom har Justitieutskottet, till skillnad från Justitiekanslern, bedömt att bestämmelsen omfattar svenskar (se bet. 2012/13:JuU10).

Fantastiskt !! Justitiekanslern har beslutat sig för att man får kalla svenskar vad man vill, att de är undantagna från det skydd i brottsbalken som hets mot folkgrupp innebär. Tingsrätten vågar sig på en annan tolkning, men backar samtidigt genom att bagatellisera det som skrevs i bloggen. Rätten skriver:
Inlägget har publicerats på internet och således haft bred tillgänglighet. Samtidigt torde inlägget endast ha nåtts av personer som aktivt besökt sidan. Målgruppen för inlägget har varit svenskar. 
Vad Bloggaren i detalj åsyftat med detta begrepp är delvis oklart. Genom definitionen ”såväl etniska som kulturella svenskar” står det dock klart att uttalandet varit riktat mot en mycket bred grupp av människor, närmare bestämt en majoritetsgrupp. Till detta kommer att hans uttalande också ter sig svävande. 
Behovet av att inskränka yttrandefriheten beträffande uttalanden som riktar sig mot majoritetsgrupper torde enligt tingsrättens mening inte göra sig gällande i lika stor utsträckning som i förhållande till minoritetsgrupper.
Det kan konstateras att uttalandet innehåller ett mycket nedsättande och stötande språk. Uttalandet torde dock vara av sådan karaktär som bäst bemöts i en fri och öppen debatt. Med beaktande härav och av att undantag från yttrandefriheten ska ske restriktivt bedömer tingsrätten att en inskränkning av yttrandefriheten inte kan anses nödvändig i detta fall. Inlägget uppnår således inte kravet för missaktning. 
Från: http://tourettebloggen.se/2013/01/en-bild-
sager-mer-an-tusen-ord/

Tingsrätten tolkar alltså detta som att det är allvarligare att ge sig på en minoritet än en majoritetsgrupp. Det krävs alltså grövre saker om etniska svenskar blir påhoppade än om låt oss säga romer eller judar blir det för att det ska vara brottsligt. Och dessutom måste yttrandefriheten få vara omfattande. Uttalandena på bloggen innehåller ”ett mycket nedsättande och stötande språk”, men är av en sådan karaktär att de bäst bemöts i öppen debatt. Slutsats: bloggaren har inte har gjort sig skyldig till brott. Hade däremot jag som etnisk svensk skrivit detsamma om Afrikaner eller Romer så hade jag med stor sannolikhet ansetts som skyldig och dömts enligt hatbrottslagstiftningen, eller........? 

G.O.M.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar